วันอังคารที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2559

รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาและผลลัพธ์ (Final Review)

            ตามที่ได้มีการประชุมติดตามแผนการดำเนินงาน Midterm review พร้อมการให้ข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงการดำเนินงานแล้วนั้น ในการนี้ สกอ. ขอให้ท่านจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาและผลลัพธ์ (Final Review) เมื่อสิ้นสุดระยะที่ 2 (Phase 2) ของโครงการบ่มเพาะฯ ดังนี้
            1. รายงานสรุปความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Form1)
            2. ผลการประเมินตนเอง จากความก้าวหน้าของแผนพัฒนา และข้อมูลในหมวด 7 (Form2)
            3. ข้อมูลของผลลัพธ์ของตัววัดที่หน่วยงานเลือกใช้ จากรายการตัววัด (Form3)
            4. รายงานผลการดำเนินการและผลลัพธ์ของแผนพัฒนาคุณภาพ ฉบับสมบูรณ์ (ไม่จำกัดรูปแบบของรายงาน)
            โดยขอให้ท่านจัดส่งผลงานดังกล่าวทั้ง 4 ไฟล์ ในรูปแบบไฟล์ Word และ PDF ภายในวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2559  เพื่อพิจารณาความก้าวหน้าในการดำเนินการต่อไปกำหนดการดำเนินงาน
วันที่
กิจกรรม
หมายเหตุ
31 ตุลาคม 2559
จัดส่งรายงานรายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาและผลลัพธ์ (Final Review)
ทุกหน่วยงานจัดส่งข้อมูล
7 พฤศจิกายน 2559
ประกาศผลการพิจารณา
แจ้งผลไปยังทุกหน่วยงาน
24-25 พฤศจิกายน 2559
การอบรมการจัดทำรายงานประเมินตนเอง
เฉพาะหน่วยงาน
ที่ผ่านการพิจารณา

FAQ
Q: จะต้องจัดส่งเฉพาะแผนตามที่ได้นำเสนอหรือไม่
A: สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามข้อเสนอแนะของอนุกรรมการหรือที่ปรึกษา หรือตามการพิจารณาของหน่วยงาน แต่โปรดระบุว่าเป็นแผนการดำเนินการใหม่หรือเพิ่มเติมจากที่ได้นำเสนอ

Q: จะมีการประชุมนำเสนอความก้าวหน้า (Final Review) อีกหรือไม่
A: ไม่มีการประชุมนำเสนอ โดยจัดส่งเฉพาะเอกสารและรายงานตามที่ระบุในข้อ 1-4 ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2559 เพื่อพิจารณาความก้าวหน้าในการดำเนินการ


วันพุธที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ยกเลิกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในวันที่ 30 มิถุนายน 2559

ประชาสัมพันธ์ ตามที่โครงการบ่มเพาะคุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่เป็นเลิศ ได้กำหนดวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการฯใน วันที่ 30 มิถุนายน 2559 นั้น ทางสกอ.ขอแจ้งยกเลิก กำหนดการดังกล่าวครับ

วันศุกร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2559

การประชุมนำเสนอความก้าวหน้า (Midterm Review)

            ตามที่ได้มีการชี้แจงการประชุมนำเสนอความก้าวหน้า (Midterm Review) ในวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2559 (เอกสารแนบ 1 ) โดยรศ.รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม ให้แก่หน่วยงานโครงการบ่มเพาะคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  โดยได้มีการกำหนดตารางวันและเวลาในการนำเสนอเรียบร้อยแล้วนั้น (เอกสารแนบ 2)

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการขอให้ท่านจัดส่งเอกสารเพื่อประกอบการประชุมนำเสนอความก้าวหน้า (Midterm Review) ดังนี้
            1. แบบสอบถามความคิดเห็นจากกิจกรรมการลงพื้นที่ให้คำปรึกษาของหน่วยงาน (เอกสารแนบ 3 จำนวน 1 ฉบับ  ให้สกอทางอีเมล์ edpexproject@gmail.comภายในวันที่ พฤษภาคม 2559 ในรูปแบบไฟล์ Word เพื่อความสะดวกแก่ฝ่ายเลขานุการในการรวบรวมและประมวลผลข้อมู
            2. รายงานสรุปผลความก้าวหน้า (Midterm Review) ตามหัวข้อที่ได้มีการชี้แจง ดังนี้
Reporting on: Your target and goals, projects (adjusted), Implementation plans and activities (briefly), problems encountered, requests/recommendation.
โดยไม่จำกัดรูปแบบและจำนวนหน้าของรายงาน
            โดยขอให้จัดส่งไฟล์ดังกล่าวให้สกอทางอีเมล์ edpexproject@gmail.com ภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ในรูปแบบไฟล์ดังนี้
            1. ไฟล์ Word เพื่อความสะดวกแก่ฝ่ายเลขานุการในการรวบรวมและประมวลผลข้อมู
            2. ไฟล์ PDF เพื่อป้องกันการเคลื่อนในการจัดหน้าตามที่หน่วยงานของท่านได้จัดทำไว้